Bankrot® - Likvidácie firiem QR kod firmy Bankrot®

Kontakt +421 908 414303, email: bankrot@ebankrot.sk

Profesionálne služby viac ako 22 rokov na Slovensku

Vykonávame likvidácie firiem a spoločností každého druhu až po výmaz z obchodného registra od 995,-€

Bankrot® - Facebook Bankrot® - Twitter

Bankrot® - Likvidácia firmy

Vlastníte spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej sa potrebujete raz a navždy zbaviť?

Ako je potrebné postupovať pri jej likvidácií.

Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným má tri základné etapy:

- Prijatie rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, ustanovenie funkcie likvidátora a zápis týchto skutočností do obchodného registra;
- Samotná likvidácia – vykonanie všetkých úkonov, ktoré je potrebné pred podaním návrhu na výmaz z obchodného registra vykonať a získanie potvrdení od príslušných úradov, ktoré sa ako prílohy prikladajú k návrhu na výmaz spoločnosti s ručením obmedzeným.
- Výmaz spoločnosti z obchodného registra

Bankrot®-Likvidacie-sro

Bankrot® - Naše služby na Slovensku i CZ,PL,AT

Volajte Bankrot® : +421 2 54131306 alebo +421 908 414 303

Bližšie informácie o Likvidácii firmy - Bankrote - Kontaktujte našu firmu - Profesionalita a Diskrétnost

Likvidácia firmy

Likvidácia firmy prichádza do úvahy v prípade, ak sa rozhodnete definitívne ukončiť Vaše podnikateľské aktivity bez akéhokoľvek právneho nástupníctva Vašej obchodnej spoločnosti.

Samotná likvidácia je v porovnaní s jednoduchým založením a vznikom proces mimoriadne náročný, vyžadujúci si skúsenosti z právnej a účtovnej oblasti. Na to, aby mohla samotná spoločnosť vstúpiť do likvidácie je nevyhnutné, aby mala vysporiadané všetky svoje záväzky a disponovala istým majetkom. V opačnom prípade, ak by spoločnosť nemala žiaden majetok, rozhodol by o jej zrušení bez likvidácie súd. Naopak, ak spoločnosť disponuje aspoň nejaským majetkom, no je v úpadku – má dvoch a viac veriteľov a hodnota Vašich záväzkov presahuje hodnotu Vášho majetku, je nutné podať z Vašej strany návrh na vyhlásenie konkurzu.

Ak sa rozhodnete obrátiť na našu spoločnosť, všetky Vaše starosti súvisiace s likvidáciou Vašej s.r.o. a následným výmazom z Obchodného registra SR, budú vyriešené na jednom mieste.

Aby došlo k likvidácii Vašej spoločnosti a následne k výmazu spoločnosti z obchodného registra je nevyhnutné vyhotoviť:

Zápisnice z valného zhromaždenia, príp. rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie i o vymenovaní likvidátora spoločnosti
Podanie dvoch návrhov na zápis do obchodného registra, a to:
Zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra – predmetným návrhom sa zapíše k obchodnému názvu spoločnosti dodatok v likvidácii a uvedú sa údaje o vstupe spoločnosti do likvidácie a údaje o likvidátorovi
Výmaz spoločnosti z obchodného registra – samotný záver celého zložitého procesu likvidácie Vašej spoločnosti
Oznámenia voči daňovému úradu, sociálnej i zdravotnej poisťovni
Nevyhnutné podklady: zakladateľskú listinu, podpisový vzor likvidátora, správu o priebehu likvidácie, návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku, mimoriadnu „likvidačnú súvahu”,….
Oznámenie skutočností o vstupe spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku

22 ročné skúsenosti Bankrot, s.r.o.

Mimoriadna účtovná závierka

Pred samotným vstupom do likvidácie je nutné zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku a zistiť zostatky v účtovníctve predmetnej spoločnosti. Častokrát sa stáva, že podnikatelia nepoznajú účtovný majetkový stav spoločnosti. Dôležitý je najme stav pokladnice, teda peniaze spoločnosti mimo bankového účtu.

Zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, resp. rozhodnutie jediného spoločníka

Rozhodnutie jediného spoločníka (v prípade jednoosobovej spoločnosti), resp. rozhodnutie z VZ je konštitutívne, čiže registrový súd zapíše deň vstupu do likvidácie podľa rozhodnutia spoločníkov. Pri VZ je nutné, aby zrušenie spoločnosti schválila dvojtretinová väčšina spoločníkov. Je nutné vymenovať likvidátora spoločnosti (môže byť konateľ ako fyzická osoba, prípadne i iná právnická spoločnosť) a jeho spôsob konania. Spoločníci musia odsúhlasiť používanie obchodného mena s dodatkom “v likvidácii”.

Obchodný register a Obchodný vestník

Návrh na zápis vstupu do likvidácie podáva likvidátor, pravosť jeho podpisu na návrhu musí byť úradne osvedčená. Registrový súd vykoná zápis zmien do OR do 2 pracovných dní, po zápise je nutné oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie aj do Obchodného vestníka, lehota však nie je zákonom stanovená, bez zápisu do neho však nie je možné ukončiť výmaz spoločnosti. V Obchodnom vestníku musia byť informácie o vstupe do likvidácie zverejnené minimálne 3 mesiace.

Daňový úrad a iné inštitúcie

Likvidátor je povinný oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie správcovi dane v lehote do 30 dní, zároveň musí predložiť i kartičku DIČ, pŕipadne i IČ DPH, kvôli úprave obchodného mena s dodatkom “v likvidácii”. Následne je nutné oznámiť tieto skutočnosti i zdravotnej a sociálnej poisťovni. Pri každej zmene má podnikateľ povinnosť oznámiť ju správcovi dane, preto je nutné do 30 dní daňovému úradu oznámiť zmenu obchodného mena s dodatkom “v likvidácií” a vymenovanie likvidátora, vhodné je priložiť i aktuálny výpis z ORSR a DIČ kartičku, daňový úrad Vám vydá novú. Oznámenie sa vykonáva formulárom, ktoré si môžete stiahnuť na: FinancnaSprava.sk

Valné zhromaždenie

Po uplynutí trojmesačnej lehoty od zverejnenia v Obchodnom vestníku je možné zabezpečiť rozhodnutie spoločníkov o skončení likvidácie formou VZ. Likvidátor na ňom predkladá spoločníkom mimoriadnu likvidačnú súvahu, ktorá zachytáva výsledný účtovný stav a taktiež návrh na rozdelenie likvidačného zostatku (peniaze v pokladni).

Potrebné potvrdenia

Likvidátor skompletizuje zápisnicu z VZ, konečnú správu likvidátora, schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, likvidačnú účtovnú závierku s daňovým priznaním, kolky v hodnote 9,5 EUR a požiada správcu dane o vydanie súhlasu s výmazom spoločnosti z obchodného registra. Pokiaľ spoločnosť vlastnila i nehnuteľnosť, je nutné požiadať o vydanie súhlasu i obec.

Výmaz spoločnosti z obchodného registra

Pokiaľ má likvidátor k dispozícii už všetky potrebné súhlasy k výmazu spoločnosti, podáva návrh na výmaz spoločnosti. Výmazový formulár podpisuje likvidátor a jeho podpis na návrhu musí byť riadne úradne osvedčený. Finálny návrh na výmaz spoločnosti musí obsahovať:

- zápisnica z VZ, príp. rozhodnutie jediného spoločníka o vstupe do likvidácie
- zápisnica z VZ, príp. rozhodnutie jediného spoločníka o ukončení likvidácie
- prezenčná listina
- súhlasy správcu, resp. správcov dane
- likvidačná účtovná súvaha
- konečná správa likvidátora
- schváleny návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku
- potvrdenie o zverejnení výzvy likvidátora v Obchodnom vestníku

Bankrot®-Zrusenie-firmy-spolocnosti

V závislosti od výsledku tohto prieskumu súd buď

rozhodne o likvidácii spoločnosti (ak obchodný majetok s.r.o. postačuje na náhradu primeraných výdavkov na likvidáciu a odmenu za výkon funkcie likvidátora)
ak na to jej obchodný majetok nepostačuje – súd zverejní v Obchodnom vestníku oznámenie, že sa vedie konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie. Po šiestich mesiacoch od tohto zverejnenia súd rozhodne o zrušení spoločnosti bez likvidácie.
Ak súd zrušil s.r.o. z dôvodu, že neuložila do zbierky listín dva krát po sebe individuálnu účtovnú závierku, predpokladá sa, že majetok spoločnosti na likvidáciu nepostačuje. Ten, kto má na tom záujem, môže osvedčiť opak.

V prípade, ak sa zverejňuje oznámenie o zrušení spoločnosti bez likvidácie, súd preruší konanie o zrušení spoločnosti, ak v spoločnosti prebieha daňová kontrola alebo konanie o nároku proti spoločnosti alebo ak niekto osvedčí na tom právny záujem.

Ak súd rozhodol o likvidácii spoločnosti a s.r.o. nemá sídlo, ako sídlo likvidovanej s.r.o. sa do obchodného registra zapíše adresa sídla alebo bydliska likvidátora.

Súd môže zrušiť svoje rozhodnutie o zrušení spoločnosti likvidáciou do času, než sa začalo s prerozdeľovaním likvidačného zostatku. Odo dňa účinnosti tohto rozhodnutia skončí funkcia likvidátora a likvidátor je povinný odovzdať všetky doklady o priebehu likvidácie štatutárnemu orgánu spoločnosti.

Súd vykoná výmaz spoločnosti z obchodného registra na základe ukončenej likvidácie alebo na základe rozhodnutia o zrušení spoločnosti bez likvidácie.

Čo je Bankrot® ?

V súčasnom období sa najmä pod vplyvom hospodárskej a finančnej krízy mnoho podnikateľských subjektov ale aj fyzických osôb nepodnikateľov dostáva bez vlastného zavinenia do situácie, kedy nie sú schopní spoľahlivo plniť povinnosti, ku ktorým sa zaviazali (splácať úvery, platiť za služby, tovary, mzdy, odvody do poisťovní, atď.). V prípade ak subjekt nedokáže takýto nepriaznivý stav v krátkom období prekonať, hrozí neodvratný „krach“.

Poradíme Vám akým spôsobom sa dá predmetná situácia u podnikateľov ale aj u nepodnikateľov riešiť tak, aby bolo možné sa čo najlepšie vyhnúť jej nepriaznivým dôsledkom.

Klientom ponúkame štyri základné produkty, ktoré je možné podľa konkrétnych požiadaviek vzájomne kombinovať:

- zastupovanie pri zrušení a zániku (výmaz z Obch. registra) spoločnosti - likvidácia,
- zastupovanie pri vyhlasovaní bankrotu podnikateľov a nepodnikateľov - konkurz,
- výkon funkcie správcu,
- výkon funkcie likvidátora.

Bankrot® - Naše služby na Slovensku i CZ,PL,AT

Volajte Bankrot® : +421 2 54131306 alebo +421 908 414 303

Mgr. Vladimír Strýček

Mgr. Vladimír Strýček je zakladateľ OZ Bankrot® a je najkompetnejší likvidátor - konzultant v SR ohľadne Likvidácie firiem a spoločností.

Bankrot® Mapa - ako sa dostanete k nám.

Naša adresa : Peterská 20, 82103, Bratislava - Otvorené denne od 08:00-16:00

šipka Sme pripravení Vám odpovedať na všetky Vaše otázky
šipka<empty>

© Https://www.ebankrot.sk 1994-2016 Bankrot®